Algemene voorwaarden

Algemeen

Artikel 1 Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door Only4fun b.v., nader te noemen: de verhuurder, aan de huurder, nader te noemen: de huurder, gedane aanbiedingen, alsmede op alle door de verhuurder met de huurder gesloten overeenkomsten. Door de huurder gehanteerde andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden de verhuurder niet, behoudens indien en voor zover de verhuurder daarmede uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. eventuele afwijkingen van deze voorwaarden door de verhuurder te eniger tijd toegepast ten voordele van de huurder geven laatstgenoemde nimmer het recht zich daarop later te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als vaststaand voor zich op te eisen.

Aanbiedingen en overeenkomsten

Artikel 2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op door de huurder verstrekte gegevens. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de verhuurder de opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd, dan wel met de uitvoering daarvan een begin heeft gemaakt. Dit laatste geldt eveneens in geval opdrachten in ontvangst zijn genomen door personeel, vertegenwoordigers of tussenpersonen van de gebruiker.

Prijzen

Artikel 3 De door de verhuurder opgegeven prijzen luiden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, in Euro’s exclusief B.T.W. en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bestaande prijzen, lonen, belastingen, vrachtkosten e.d.. Wanneer één of meerdere van deze prijscomponenten sedert de aanbieding is verhoogd, heeft de verhuurder het recht de prijs dienovereenkomstig aan te passen, ook al vindt wijziging plaats ingevolge reeds bij de aanbieding(te) voorziene omstandigheden. De verhuurder zal de huurder schriftelijk in kennis stellen van de prijsverhoging. De huurder, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft het recht om de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de verhuurder de prijs heeft verhoogd binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij het prijsverhogingen betreft waartoe de verhuurder op grond van wettelijke voorschriften verplicht is.

Annulering

Artikel 4 Annulering van de overeenkomst door de huurder is mogelijk tot 24 uren voor het moment van uitvoering van de overeenkomst. Annulering dient te geschieden middels aangetekend schrijven. Het moment waarop de verhuurder het aangetekend schrijven ontvangt is beslissend voor het moment van annulering. In geval van annulering is de huurder 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd, behoudens bij annulering tussen de 7e dag en 24 uren voor het moment van uitvoering van de overeenkomst, in welk geval de verhuurder het recht heeft 75% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen. De verhuurder heeft het recht de overeenkomst te annuleren dan wel het tijdstip van verhuur in overleg met de huurder te wijzigen, tot 7 dagen voor het moment waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd. De huurder heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.

Termijn/Tijdstip verhuur

Artikel 5 Afspraken tussen de verhuurder en de huurder betreffende het moment waarop de huurder over de door hem gehuurde zaken (hieronder in deze voorwaarden tevens te verstaan: anderszins ter beschikking gestelde zaken)kan beschikken, zullen door de verhuurder met de grootst mogelijke zorg in acht worden genomen.in geval van(dreigende)overschrijding zal de verhuurder met de huurder in contact treden teneinde in goed onderling overleg hieromtrent nieuwe afspraken te maken. Wanneer de verhuurder de aldus gemaakte nieuwe afspraken wederom niet in acht neemt heeft de huurder het recht de overeenkomst te ontbinden en wel twee weken na ontvangst door de verhuurder van een aangetekende sommatie tot nakoming van de overeenkomst, wanneer aan deze sommatie geen gehoor is gegeven. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die het gevolg is van de in dit artikel bedoelde overschrijding.

Inspectie en reclame

Artikel 6 De huurder is gehouden om de aan hem verhuurde zaken voorafgaand aan de ingebruikneming en/of installatie te inspecteren. Klachten wegens een of meerdere kennelijke gebreken dienen binnen bekwame tijd nadat de gebreken zijn ontdekt of redelijkerwijze ontdekt hadden moeten worden, doch in ieder geval binnen 8 dagen na ontdekking, schriftelijk aan de verhuurder onder opgave van redenen te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de huurder op het gebrek in de prestatie niet langer een beroep kan doen. Onderbreking van het genot van het gehuurde, door welke oorzaak dan ook, komt niet voor reclame in aanmerking. Reclames betreffende facturen dienen binnen 8 dagen schriftelijk ter kennis van de verhuurder te worden gebracht.

Verplichtingen huurder

Artikel 7 De huurder is verplicht de aan hem verhuurde zaken te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor deze bestemd zijn en daarbij de aanwijzingen van de verhuurder, diens personeel en/of de personen waarvan de verhuurder zich bedient, nauwgezet op te volgen. De huurder is aansprakelijk voor schade die door de huurder dan wel door derden wordt toegebracht aan personeel van de verhuurder, aan personen waarvan de verhuurder zich bedient of aan de verhuurde zaken. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven en niet aannemelijk is dat de huurder kan instaan voor het uitblijven van schade in voormelde zin-dit alles ter beoordeling van de verhuurder-heeft de verhuurder het recht om de verhuurde zaken weer tot zich te nemen en/of af te voeren, zonder dat de aanspraken van de verhuurder op betaling van de overeengekomen prijs daardoor worden verkort en zonder dat de huurder enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. In geval van beschadiging van het gehuurde wordt door de gebruiker de oorzaak van de schade en de gevolgen zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd en aan de huurder bekend gemaakt. Indien de huurder over oorzaak en gevolgen van mening verschilt met de verhuurder dient hij dit met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 5 dagen na dagtekening van de hiervoor genoemde schriftelijke mededeling schriftelijk aan de verhuurder mede te delen, waarna door de verhuurder een aan een erkend expertisebureau verbonden onafhankelijke schade-expert zal worden aangezocht met het verzoek een voor beide partijen bindend oordeel uit te brengen. De kosten van het rapport komen voor rekening van degene die geacht wordt de schade te hebben veroorzaakt.

Betaling

Artikel 8 De verhuurder behoudt zich het recht voor te verlangen dat de huurder zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan wel de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk vooruit voldoet. De huurder zal de totale overeengekomen prijs, of-ingeval van een gedeeltelijke vooruitbetaling-het restant daarvan, naar keuze van de verhuurder, contant dan wel uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen. Eventuele kortingen moeten uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Bij uitblijvende tijdige betaling is de huurder van rechtswege in gebreke zonder dat een afzonderlijke ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van in gebreke zijn is de huurder rente verschuldigd ad 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt aangemerkt. De ten gevolge van het in gebreke blijven van de huurder ontstane kosten van invordering, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke kosten worden begroot op minimaal 15% van de openstaande hoofdsom alsmede de daarover verschuldigde rente, zulks met een absoluut minimum van € 45.

Aansprakelijkheid

Artikel 9 Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens in geval van opzet of grove schuld, is de verhuurder niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de huurder als bij derden. De huurder vrijwaart de verhuurder ter zake van eventuele vorderingen van derden. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het door de verhuurder met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag. indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan is de aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde.

Ontbinding

Artikel 10 De verhuurder heeft in de hieronder omschreven gevallen het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de uitvoering van alle reeds gesloten overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat moment nog moeten worden uitgevoerd, op te schorten totdat volgens hem voldoende zekerheid is gesteld:1.indien de huurder één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt:2.indien de huurder in staat van faillissement geraakt of surséance van betaling aanvraagt, een akkoord aanbiedt of anderszins insolvabel blijkt; 3.indien nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht blijvend verhinderd of bemoeilijkt wordt, dan wel(verdere)uitvoering door de verhuurder redelijkerwijs bezwaarlijk is. In geval van ontbinding als hiervoor bedoeld is de verhuurder nimmer tot welke vorm van schadevergoeding dan ook gehouden. De huurder is gehouden de verhuurder te vrijwaren ter zake van eventuele vorderingen van derden, die ten gevolge van de ontbinding ontstaan. In geval van ontbinding, als bedoeld in 1 is de huurder gehouden alle reeds door de verhuurder gemaakte kosten terstond te vergoeden en ze verder schadeloos te stellen door betaling van 10% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van de verhuurder om volledige schadeloosstelling te vorderen.

Geschillen en toepasselijk recht

Artikel 11 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten zullen voor zover behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank bij uitsluiting worden beslist door de rechter van het arrondissement waarbinnen de gebruiker is gevestigd. Een geschil is aanwezig, indien één der partijen zulks stelt.

EricAlgemene voorwaarden